##

დაგვიკავშირდით(+995) 599 90 16 61

იმეილიemctbilisi@gmail.com

მისამართითბილისი, ვაჟა-ფშაველას N56

მის: ვაჟა-ფშაველას N56

emctbilisi@gmail.com

599 90 16 61

599 40 71 73

#

ბუღალტრული აღრიცხვის სრული კურსი საერთაშორისო სტანდარტებით + პროგრამა ORIS

აქცია - ბუღალტრული აღრიცხვის სრული კურსი საერთაშორისო სტანდარტებით + პროგრამა ORIS
 
კურსი ითვალისწინებს ბასს სტანდარტებით ყველა იმ მიმართულების კომპლექსურ შესწავლას, რომელიც საჭიროა ბუღალტრული საქმიანობის შესასრულებლად

მსმენელი საფუძვლიანად შეისწავლის ყველა იმ საკითხს, რომელსაც ბუღალტერი უნდა ფლობდეს საწარმოს ბუღალტერიის სრულყოფილად წარმოებისთვის

სწავლება ორიენტირებულია პრაქტიკულ სამუშაოებზე და დაყოფილია ორ ეტაპად:
I ეტაპი: თეორია+პრაქტიკული ამოცანები
II-ეტაპი: ORIS+RS.ge-ზე დეკლარაციების შევსება

მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო მასალით და პერსონალური კომპიუტერით
კურსის მსვლელობისას ყურადღება ეთმობა საბუღალტრო და საგადასახადო საბუთების პრაქტიკულ შესრულებას საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით

თეორიული და პრაქტიკული კურსის დასრულების შემდეგ მსმენელები შეძლებენ:
·საწარმოს ბუღალტრული ოპერაციების გატარებას
·ინფორმაციის დამუშავებას
·საბიუჯეტო გადასახადების ადმინისტრირებას
·ბუღალტრული ანგარიშგების წლიური ფორმების (დეკლარაციების) შევსებასა და წარდგენას საგადასახადო ორგანოებში

თეორიული კურსის თემატიკა:
·ბუღალტრული აღრიცხვა
·ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი პრინციპები
·ბუღალტრული აღრიცხვის სახეები
·რეგისტრაციის ჟურნალი და საცდელი ბალანსი
·ლიკვიდურობა
·საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა და მისი ცვლილებების აღრიცხვა
·სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა
·წარმოების პროცესის აღრიცხვა
·ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, იჯარის აღრიცხვა
·საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა
·ძირითადი საშუალებების ცვეთა
·არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა
·ინვესტიციების აღრიცხვა
·მოგება-ზარალის ანგარიშგება
·დამატებითი ღირებულების გადასახადის აღრიცხვა
·საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია
·მოგების გადასახადის დეკლარაცია
·ვალდებულებების აღრიცხვა და შედარებების ჩატარება
·საბუღალტრო რეგისტრაციის ფორმირება
·საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა
·შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
·შემაჯამებელი ამოცანები

პრაქტიკული კურსის (ORIS) თემატიკა:
·პროგრამის ინსტალაცია და მუშაობის დაწყება
·ანგარიშთა გეგმა
·ქვეანგარიშების შექმნის პრინციპები
·ბანკის სახეობის ანგარიშების გახსნა
·სასტარტო ნაშთების შეტანა
·საბუღალტრო გატარებები
·თანამშრომლის სახეობის ანგარიშები
·სასაქონლო ანგარიშები
·ორგანიზაციის სახეობის ანგარიშები
·პირველადი დოკუმენტები
·ანგარიშთა სახეობების გამოყენება
·ძირითადი საშუალებები
·ხელფასი, ხელფასის გადაკეთება
·პროექტები, სამეურნეო ოპერაციები, სამეურნეო ოპერაციების გადაკეთება და აწყობა
·ვალუტა, საბოლოო ფორმები, გატარებითი ფანჯრის დამატებითი ღილაკები
·მონაცემთა ასლების აღება და აღდგენა, სისტემის მომხმარებლები, პაროლები, ჩანაწერების წაშლა
·სისტემის პარამეტრები, ნაღდი ფულის მოძრაობის აღრიცხვა


ტრენინგის ხანგრძლივობა:- 16 შეხვედრა - 24 სთ
სწავლის საფასური: ჯგუფური - 450 ლარის ნაცვლად 300 ლარი
ინდივიდუალური - 650
მეცადინეობას უძღვებიან კვალიფიციური, მოქმედი ბუღალტრები

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი:
·ბუღალტერიის საერთაშორისო სტანდარტებით შესწავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
·(ORIS)-ის პროგრამის დამადასტურებელი სერტიფიკატი

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ:
·სასწავლო ცენტრში
·რეგისტრაციის ბმულზე -https://www.formlets.com/forms/w47VuCcR3n6ppC11/
·საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით
·გადახდისას დანიშნულებაში მიუთითეთ თქვენი გვარი და კურსის დასახელება

საბანკო რეკვიზიტები:
შპს ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი
კოდი: TBCBGE22
ა/აGE84 TB77 3983 6080 1000 04

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით:
599 40 71 73; 599 90 16 61; 555 50 71 73
ვაჟა–ფშაველას №56
https://www.facebook.com/traningi/
www.eduemc.com
Emctbilisi@gmail.com


×